next
pause
play
prev

Aktualności

22.12.2020

BUDŻET POWIATU OLKUSKIEGO NA 2021 R. UCHWALONY

 
W dniu 21.12.2020 r. podczas Sesji  Rady Powiatu w Olkuszu przyjęto m.in. Budżet Powiatu Olkuskiego na rok 2021 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2026. Kwota planowanych dochodów w budżecie wynosi 132.482.523,06 PLN a kwota planowanych wydatków wynosi 136.449.776,16 PLN, z czego na wydatki inwestycyjne przyjęto kwotę 16.928.094,05 PLN.
 
„Dziękuję tym wszystkim Radnym Rady Powiatu w Olkuszu, którzy zaaprobowali projekt uchwały budżetowej na 2021 rok. Prace nad budżetem odbywały się w szczególnych warunkach epidemii, której jeszcze rok temu nie byliśmy w stanie przewidzieć. Zaprezentowany przez Zarząd Powiatu budżet jest budżetem ostrożnym, startowym co nie oznacza, że na bieżąco obserwując sytuację ekonomiczną w skali mikro i makro oraz możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych ze źródeł zewnętrznych nie będziemy przedstawiać Radzie Powiatu nowych propozycji działań inwestycyjnych” – mówi starosta olkuski Bogumił Sobczyk. 
                       
„Za ogrom pracy dziękuję Pani Skarbnik Powiatu, Panu Sekretarzowi, służbom finansowym oraz dyrektorom i pracownikom wszystkich wydziałów i jednostek organizacyjnych.    
              
Za rok kolejnej współpracy dziękuję Członkom Zarządu: Pani Staroście Krystynie Kowalewskiej, Pani Paulinie Polak, Panu Krzysztofowi Dąbrowskiemu oraz Panu Piotrowi Gamrotowi” – dodaje starosta Sobczyk.
 
 
Uchwały podjęte na XXIII sesji Rady Powiatu w Olkuszu w dniu 21.12.2020r.
 
  1. Uchwała nr XXIII/203/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2020 rok.
  2. Uchwała nr XXIII/204/2020w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olkuskiego.
  3. Uchwała nr XXIII/205/2020w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2020 rok.
  4. Uchwała budżetowa Powiatu Olkuskiego na 2021 rok - nr XXIII/206/2020.
  5. Uchwała nr XXIII/207/2020w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego na lata 2021-2026.
  6. Uchwała nr XXIII/208/2020w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/109/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22.09.2015r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i form instytucjonalnej pieczy zastępczej, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski.
  7. Uchwała nr XXIII/209/2020w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych na realizację zadań powiatu w 2020r.
  8. Uchwała nr XXIII/210/2020w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2021 rok.
  9. Uchwała nr XXIII/211/2020w sprawie zmniejszenia na wniosek Wójta Gminy Trzyciąż opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu dla mieszkańców miejscowości Jangrot w związku z nadaniem nazw ulic położonych w miejscowości Jangrot.
  10. Uchwała nr XXIII/212/2020w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust.3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski.
 
powrót do listy