next
pause
play
prev

Aktualności

04.10.2019

Zawiadomienie o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości w Olkuszu

Starosta Olkuski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2018
roku, poz. 2204 ze zmianami ) zawiadamia o przeznaczeniu do oddania w najem
nieruchomości ujawnionej w ewidencji gruntów i budynków jako własność Skarbu Państwa,
położonej w Olkuszu, oznaczonej jako działka nr 1971/1 o pow. 0,0399 ha.

Przeznaczona do oddania w najem część nieruchomości stanowi grunt o pow. 143 m2.

Oddanie nieruchomości w najem nastąpi na rzecz osób fizycznych – właścicieli
nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działka nr 1971/5, z przeznaczeniem na urządzenie
zieleni przydomowej.

Umowa najmu zawarta zostanie na czas oznaczony 3 lat, z mocą obowiązującą od 01.01.2020
roku.

Najemca zobowiązany będzie do uiszczenia czynszu z tytułu najmu.

Czynsz roczny wynosić będzie 400,00 PLN netto + 23% VAT, co daje łączną kwotę brutto
492,00 PLN i będzie płatny w terminie do 31 marca każdego roku z góry. Czynsz za rok 2020
płatny będzie w terminie 14.01.2020 roku.

Począwszy od roku 2021 czynsz podlegać będzie corocznej waloryzacji w oparciu
o ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnioroczny wskaźnik wzrostu
cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni. W przypadku ujemnego wskaźnika
cen towarów i usług wysokość czynszu pozostanie bez zmian.

Olkusz, dnia 03.10.2019 roku
powrót do listy